e-deska

 

Přecházíme na digitální televizi

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 6. 2019

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

 

Czech POINT

 

Navigace

Obsah

     Kontrolní výbor
 
 
Pracovní náplní kontrolního výboru obce je:
 
 1. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
 3. Vyjadřuje se k vnitřním směrnicím, provádí kontrolu např. podpisových vzorů a jejich aktualizace, dodržování postupů ve směrnicích např. o oběhu dokladů, o finanční kontrole. Spolupracuje při tvorbě nových vnitřních směrnic. 
 4. Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí, především zda byla seznámena veřejnost na obecní desce, vyhlášení v míst. rozhlase, jak se vede evidence na úřadě a je prováděna kontrola jejich dodržování.
 5. Kontrola knihy docházek,kontrola čerpání náhradního volna v návaznosti na práce přesčasových úvazků zaměstnanců obce.
 6. Kontrola vybírání všech poplatků + upomínek. (poplatek za psy, odpady, vodu, nájmy a pronájmy)
 7. Kontrola provedených inventarizací.
 8. Vyjadřuje se k peticím, stížnostem a připomínkám od občanů
 9. Kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod O.Ú. + občané.
 10. Z každého jednání pořizuje zápis
 11. Plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce a jsou podchycena v usnesení z jednání ZO.
 
O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků.
Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Složení výboru:
 
Předseda -  Jirka Fengl
Člen -         Ing. Jana Neschnerová
Člen -         Jana Medáčková

 

    Finanční výbor
 
       Pracovní náplní finančního výboru obce je:
 
 1. Provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a) předkládá návrh rozpočtu obce na příští rok. Po provedení finanční kontroly příkazcem, správcem rozpočtu a účetní obce, předkládá svoje stanovisko zastupitelstvu obce.
b) projednává zprávu o plnění rozpočtu v průběhu roku a na konci roku
c) Provádí , projednává rozpočtová opatření , zvláště rozpočtová opatření týkající se úpravy závazných ukazatelů.
d) Projednává závěrečný účet obce a vyjadřuje se ke zprávě z přezkoumání hospodaření. Svoje stanoviska předkládá zastupitelstvu obce.
 1. Provádí kontrolu pokladny po čtvrtletích, zkontroluje, vypracuje zápis  v návaznosti na §119 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích , který projednává se starostou a předloží ZO.
 2. Hodnotí způsob využívání věci v majetku obce, navrhuje prodej nebo pronájem tohoto majetku.  
 3. Projednává a doporučuje různé formy financování (leasing, úvěr, pořízení zákl.prostředků)
 4. Podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví § 33 odst. 8 kontroluje zajištění ochrany účetních záznamů a jejich obsahu před jejich zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou či přístupem k nim , ztrátou nebo odcizením. Dbá, aby k účetním dokladům neměla přístup žádná nepovolaná osoba , která nemá k provádění kontroly příslušnou kvalifikaci v oblasti hospodaření obce a příslušné oprávnění k provedení kontroly.
 5. Z každého jednání pořizuje zápis.
 6. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce a jsou uvedeny v usnesení zápisu z jednání zastupitelstva obce. 
 
Členové finančního výboru byli seznámeni se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů .
 
Složení výboru:                               
 
Předseda :                   Ing. Libor Hess
Člen:                           Mgr. Jana Doležalová
Člen:                           Radek Mejzr